آشنایی با عملکرد لنت ترمز

زمان تقریبی مطالعه : کمتر از یک دقیقه
آشنایی با عملکرد لنت ترمز

آشنایی با عملکرد لنت ترمز

با گرفتن ترمز هنگامی که خودرو در حال حرکت می باشد لنت ترمز با زمین اصطکاک ایجاد می نماید و این اصطکاک ایجاد شده باعث توقف خودرو می شود. در صورتی که لنت ترمز تمام شود و یا دارای کارایی مطلوب نباشد چرخ ها روی زمین کشیده خواهند شد و همین امر باعث آسیب دیدن چرخ ها و لاستیک های خودرو خواهد شد.

به منظور پیشگیری از آسیب دیدن لاستیک ها و چرخ های خودرو باید لنت ترمز را هر چند ماه یکبار مورد بررسی قرار دهید. در صورتی که نسبت به بررسی لنت ترمز در زمان مناسب اقدام نمایید از آسیب دیدن خودرو جلوگیری خواهید کرد.

نکات مهم در رابطه با لنت ترمز

لنت ترمز چرخ های جلو نسبت به چرخ های عقب خودرو سنگینی و فشار بیشتری را تحمل می کنند از این رو در مدت زمان کوتاه تر در معرض فرسایش قرار می گیرند. با هر بار ترمز گرفتن مقداری از لنت خودرو از بین می رود به همین دلیل است که لنت ترمز چرخ های جلو نسبت به چرخ های عقب زودتر به تعویض نیاز دارند.

آوا لنت گیلان گستر
یک شنبه، 13 تیر 1400


نظر شما

متن نظر